Algemene voorwaarden

Registratie, Geheimhouding en ICT

Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik van uw gegevens zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt).

De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Tariefwijziging

Jaarlijks zal het overeengekomen tarief worden geïndexeerd met de gemiddelde loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en ervaringsjaren, specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dat zal echter zo tijdig mogelijk aan u worden aangekondigd en in beginsel geen terugwerkende kracht hebben.

Kantoorklachtenregeling

Op deze overeenkomst is onze kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze is eveneens te vinden op onze website. In onze kantoorklachtenregeling staat ook aan wie de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd als de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt heeft geleid.


Bekijk hier onze algemene voorwaarden