Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

Het personen- en familierecht is in Nederland vastgelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens maakt het deel uit van verdragen het Europees Verdrag van de Rechten van de mens (family life) en het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Waarbij kan de personen- en familierecht advocaat helpen

Noodsituatie (verzoek tot voorlopige of spoedvoorziening)

Welke mogelijkheden heeft u om bij de rechtbank aan te kloppen? Hoe verzoekt u – in het bijzonder vanwege de kinderen – om een voorlopige voorziening of een spoedvoorziening. Hoe legt u bijvoorbeeld beslag op een deel van de boedel van de gemeenschap van goederen, omdat uw (ex-)partner zich gemeenschappelijke toe-eigent voorafgaande aan het verzoek tot echtscheiding.

Verandering in familierecht

Het familierecht is sedert 2015 sterk veranderd. Dit kan leiden tot vragen, waarbij uw familierechtadvocaat u kan helpen.

Bijzondere soorten ouderschap (duo-ouderschap, adoptie, donorsituatie, etc.)

De terminologie op het gebied van ouderschap en kinderen is de laatste jaren erg in ontwikkeling. Zo bestaat er tegenwoordig een duo-ouderschap (tussen twee moeders en twee vaders). Allerlei vragen spelen een rol: Wie heeft het kind erkend? Van wie dient het moederschap gerechtelijk te worden vastgesteld? Is het kind geadopteerd? Tevens is het genetische moederschap ingevoerd en is het van belang of er sprake is van een (biologische) verwekker, een spermadonor, eiceldonatie of een biologische vader.

Bij de vraag wie er op de meest recente geboorteakte van het kind dient te staan en welke consequenties dit heeft voor het verkrijgen van het Nederlanderschap, kan uw familierechtadvocaat u helpen.

Vragen over het vaderschap, het moederschap, over erkenning en ontkenning daarvan, vragen over adoptie en ook gerechtelijke vaderschapsacties worden behandeld. Ook juridische aspecten van het transgenderschap kunnen bekeken worden.

Afstamming, alimentatie, naamrecht

De precieze ‘juridische afstamming’ van kinderen heeft bepaalde rechtsgevolgen. Zo is afstamming van invloed op familierechtelijke relaties, op het onderhoudsrecht – alimentatie en onderhoudsbijdrage voor minderjarige kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen –, op het erfrecht, op het naamrecht (voornaam- en achternaamswijziging), het ouderlijk gezag, het omgangsrecht na echtscheiding, op zorgovereenkomsten en nationaliteit. Wij kunnen voor u uitzoeken welke verschillende rechtsgevolgen u kunt verwachten.

Het belang van de minderjarige

Nieuw is het bijzondere curatorschap in het belang van minderjarigen. De wet heeft een aparte regeling voor kinderen, tijdens juridische procedures. Dit kan ook in een echtscheidingsprocedure het geval zijn, bijvoorbeeld wanneer u meent dat uw kind in een (v)echtscheiding ondergesneeuwd wordt.

Huwelijk en echtscheiding

Echtscheidingen, gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden en de voorwaarden tijdens huwelijk in gemeenschap kunnen we herzien. Bij de uitwerking en uitleg van het verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden ondersteunen wij u graag.

Kinder- en partneralimentatie

Wij helpen u goed inzicht te krijgen in de situatie waarin u en uw kind(eren) na de echtscheiding leven. U wenst in dezelfde welstand door te leven als ten tijde van uw huwelijk. De berekeningsmethodieken voor het bepalen van ieders behoefte en draagkracht leggen we graag aan u uit. Bij herzieningen van de kinderalimentatie kunt u bij ons terecht. Ook over de vraag of behoefte van het kind kan worden vastgesteld als de ouders nooit hebben samengewoond hebben wij voldoende expertise.

Ouderlijk gezag en voogdij

U kunt bij ons terecht met vragen over allerlei vormen van voogdij en ouderlijk gezag over minderjarigen: gezamenlijk gezag, een-oudergezag, voogdij, gezamenlijke voogdij of voorlopige voogdij en gezinsvoogdij. Wat nu als een van de ouders een-oudergezag/voogdij vraagt? Wat nu bij het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap en hoe zit dit dan erfrechtelijk? Wie behoudt het gezag na overlijden als de overlevende niet de ouder is? Is er sprake van een testament? Dient er dan een voogd te worden benoemd?

Verhuizing (naar buitenland) of kinderontvoering

Als u kinderen heeft met een  buitenlandse ex-partner is verhuizen vaak een probleem: verhuizen binnen Nederland, het verhuizen naar het buitenland en in sommige gevallen zelfs kinderontvoering. Wat dient u te weten voordat u gaat verhuizen? Wat zijn uw rechten en die van uw kind(eren)? Bij de verdeling van de zorgtaken, de continuïteit van de zorgregeling, het contact met het kind en overige vragen kunnen wij helpen. Zo beoordelen we of uw zaak kans van slagen heeft bij de rechter of in mediation en zoeken de partners naar de juiste oplossing met de kennis en wetenschap van de neutrale mediator.

Kindermishandeling

Er zijn stappenplannen en meldcodes bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Mogelijke oplossingen zijn ‘Veilig thuis’, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Wat komt hierbij kijken en wat moet u weten?

Onderhoudsbijdrage

Het verzoeken van alimentatie dan wel een onderhoudsbijdrage voor (jonge) minderjarige kinderen. Zijn er veranderingen bij u  zodat er een wijziging van omstandigheden zijn  waardoor er een vermindering of juist vermeerdering van alimentatie kan plaatsvinden?

Kindgesprek

Kinderen van 8 t/m 11 jaar kunnen bij een aantal specifieke zaken, zoals uithuisplaatsing, verhuizing en schtscheiding, een brief sturen waarin uitgelegd wordt dat zij aan de (kinder)rechter kunnen vertellen wat zij van het voorliggende verzoek vinden. Als het kind dat wil, zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kindgesprek. Dit kindgesprek zal buiten aanwezigheid van de ouders en op een ander moment dan de zitting, worden gehouden.

Zorgregeling

Vragen rond de zorgregeling waarbij u hulp kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld: Welke mogelijkheden heeft u indien de effectuering van de omgang wordt tegengewerkt? Gelden de regels voor omgang, informatie- en consultatieverplichting tijdens de scheiding en daarna ook voor de spermadonor?

Neem contact op met een familierecht advocaat

Dit is een greep uit de vragen waarbij een advocaat van Hamburger Advocaten, gespecialiseerd in personen- en familierecht, u kan helpen.

Indien u met een van deze vragen, of andere vragen zit, schroom niet het kantoor te telefoneren voor het maken van een afspraak.