Betere bescherming van erfgenamen

Erfgenamen krijgen te maken met het aanvaarden van de nalatenschap:

Probleem 1: Onbewust zuiver aanvaarden door gedrag/handelen

Een erfgenaam komt niet tot een keuze, omdat hij of zij door een bepaalde handelswijze dan wel gedraging de erfenis onbewust al zuiver heeft aanvaard. Te denken valt aan een erfgenaam die het huis van erflater geheel opruimt en alvast enkele goederen verkoopt. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat iemand de erfenis onbewust aanvaardt, terwijl dit niet de bedoeling was. Voor een erfgenaam is het immers niet altijd even duidelijk welke handelingen leiden tot een zuivere aanvaarding. Indien een zuivere aanvaarding ontstaat uit een gedraging dan wel een handelen, kan dit niet meer worden teruggedraaid. Een erfgenaam kan dientengevolge in financiële problemen komen, doordat hij of zij privé aansprakelijk wordt voor de schulden van erflater.

Probleem 2: Onvoorziene schulden; schulden die blijken nadat reeds zuiver is aanvaard
Een erfgenaam besluit de erfenis zuiver te aanvaarden. De erfgenaam denkt immers zeker te weten dat erflater over meer bezittingen dan schulden beschikt. Niets blijkt minder waar. Er blijken torenhoge schulden te zijn. In dat geval dient de erfgenaam de schulden uit diens privévermogen te voldoen indien het nalatenschapssaldo ontoereikend is.

Inhoud wetswijziging: betere bescherming erfgenamen

Ten aanzien van probleem 1:
Een erfgenaam die zijn keuze ten aanzien van aanvaarden of verwerpen van de erfenis niet wil verspelen, mag alléén daden van beheer verrichten. Indien de erfgenaam gaat beschikken over de nalatenschap en daarbij doelbewust schuldeisers benadert dan wel dat zijn handelen benadeling van schuldeisers tot gevolg kan hebben, aanvaardt de erfgenaam de erfenis zuiver. Pas dan is een erfgenaam ook met diens privévermogen aansprakelijk voor de schulden van erflater. Nu de schuldeisersbescherming de achterliggende gedachte is achter het wetsvoorstel om erfgenamen te beschermen, worden per 1 september 2016 slechts die gedragingen die leiden tot benadeling van schuldeisers aangemerkt als zijnde een zuivere aanvaarding. Wilt u zeker zijn dat uw handelen niet zal leiden tot een zuivere aanvaarding, waarbij u voor mogelijke schulden van erflater opdraait?

Ten aanzien van probleem 2:
De wetswijziging erfgenamen te beschermen tegen onverwachte schulden - maar dus niet tegen schulden die de erfgenaam kende of behoorde te kennen - op het moment van zuivere aanvaarding. Anders gezegd: voor schulden die de erfgenaam niet kende of niet behoorde te kennen, hoeft de erfgenaam niet meer op te draaien. Wat had de erfgenaam redelijkerwijze kunnen weten, is dan de hamvraag. Deze wetsverandering biedt voor de erfgenamen een verbeterde bescherming.

De wetgever geeft aan dat van de erfgenaam ook enig onderzoek wordt verwacht betreffende de inhoud van de nalatenschap. Dit onderzoek zal in ieder geval inhouden dat de erflater de boekhouding van de erfgenaam dient door te nemen. De schulden die daarin staan vermeld, worden in ieder geval als bekend verondersteld. Dit betekent echter niet dat de schulden die niet direct uit de boekhouding volgen per definitie worden aangemerkt als een onverwachte schuld die de erfgenaam ‘niet behoorde te kennen’. De feiten en omstandigheden van het geval zullen bepalend zijn en de inhoud van het nadere onderzoek dat door de erfgenaam wordt verricht. Indien u bovendien voornoemd onderzoek niet wenst uit te voeren en de nalatenschap moet nog worden afgewikkeld, dan kunt u nog binnen drie maanden na ontdekking van een onverwachte schuld die niet met geërfd vermogen kan worden voldaan naar de kantonrechter. Indien gewenst kan een gemachtigde van ons kantoor u hierin bijstaan.

De kantonrechter kunt u verzoeken om een machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. De mogelijkheid om naar de kantonrechter te gaan is nieuw, nu onder huidig recht een keuze voor zuiver/beneficiair aanvaarden of verwerpen onherroepelijk is. Indien de nalatenschap reeds is afgewikkeld, kunt u de rechter vragen om een ontheffing, zodat u niet uw privévermogen hoeft aan te wenden om de schuld van erflater te voldoen.

Wilt u meer informatie over de wetswijziging bescherming erfgenamen?

Voor alle problemen met betrekking tot erfrecht kunt u terecht bij ons kantoor en staan wij u graag te woord en adviseren u verder. 
Neem daartoe - geheel vrijblijvend - contact op.

« terug naar het overzicht